Escola Goya » Nosaltres » Trets d’indentitat pròpia

Trets d’indentitat pròpia

L’Escola Goya va ser creada l’any 1.966 per la Teodora Niño Vico i el seu marit l’Ignacio Selva García amb l’esperit d’acompanyar als infants en el procés d’aprenentatge, mitjançant el qual es van desenvolupant les seves habilitats i competències.

S’imparteixen tots els nivells obligatoris: 

  • Educació Infantil  (segon cicle)
  • Educació Primària
  • Educació Secundària Obligatòria

La nostra és una escola ideològicament laica i pluralista, on les relacions amb les diferents sensibilitats es basen en el respecte a la diversitat d’ideologies i creences. També significa que la transmissió de coneixements sigui el més objectiva possible, per tal de facilitar la formació progressiva de criteris propis, l’anàlisi de la realitat i la presa responsable de decisions.

El nostre Projecte Lingüístic és plurilingüe (català, castellà i anglès). El català és la llengua vehicular del Centre.

Considerem l’escola com una institució que acompanya les i els alumnes en el seu procés d’aprendre: ensenya i educa.

  • Ensenya, ajudant a assolir les competències relacionades amb els diferents àmbits.  
  • Educa, potenciant les diferents qualitats i aptituds de cada alumne  per a que pugui afrontar, amb criteris propis, les diverses circumstàncies de la vida.

El nostre Projecte Educatiu està encaminat a la consecució de l’equilibri entre el desenvolupament de les capacitats cognitives o intel·lectuals dels nostres alumnes, i el de les capacitats afectives, ètiques, socials i esportives, especialment aquelles relacionades amb valors personals i socials (solidaritat, respecte, tolerància, responsabilitat, no discriminació,…)

Pensem que el centre educatiu és la institució social que completa l’acció educativa de la família d’una manera més directa, i com a tal ha de promoure la formació integral dels seus alumnes, en col·laboració estreta amb les famílies.

Considerem necessari ajudar als alumnes a entendre el treball ben fet com a medi per a assolir els propis objectius, tant educatius com personals, amb dignitat i satisfacció. Intentem inculcar en ells el valor de l’esforç.

La nostra escola es fomenta en el principi de la coeducació, orientant activitats per a fomentar la igualtat entre les alumnes i els alumnes, eliminant mites, tabús i diferenciacions de rols entre l’home i la dona.

Promovem la igualtat d’oportunitats per als nens i les nenes, amb la seguretat de que, amb aquests valors, s’ evitaran  comportaments i actituds discriminatòries.