POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: ESCOLA GOYA (en davant, l’ “Entitat” o el “Responsable”).
CIF: B64942725
Domicili:  C/ Cavall Bernat, 16 – 08227 – TERRASSA  – BARCELONA
Telèfon: 937834506
Email per comunicacions en materia de Protecció de dades: info@escolagoya.net

 • Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), i en el que no contradigui l’esmentat Reglament, i la Llei Orgànica 3/2018 de el 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Garantia dels Drets Digitals.

Al facilitar les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord a les finalitats i termes aquí expressats.

L’Entitat podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les condicions generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 • Delegat de Protecció de Dades

AUDINNOVA, S.L, amb CIF B25644543 i domicili a PASSEIG DE RONDA, 60 BAIXOS, de 25006 – LLEIDA, de LLEIDA (ESPANYA). El telèfon de contacte és 973266599 i el correu electrònic: dpo@2-care.es

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

 • La prestació de serveis educatius, juntament amb altres serveis accessoris, és a dir, transport escolar, servei de menjador i activitats extraescolars i esportives.
 • Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra Entitat i que detallen en aquest lloc web.

–     Realitzar la inscripció al centre educatiu. mitjançant l’acceptació del corresponent formulari.

–     Enviar-per correu electrònic i / o postal les notícies educatives

 

2.1. Plaç de Conservació de les seves dades

Les dades es conservaràn de manera que es permeti la identificació dels interessats durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament. Les dades es poden conservar durant períodes més llargs sempre que es tracti exclusivament amb fins d’arxiu  d’interès públic, ja sigui per a la investigació científica o històrica o per fins estadístics, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adecuades que imposa la normativa de protecció de dades per tal de protegir els drets i les llibertats de l’Interessat.

 1. LEGITIMACIÓ I DADES RECABADES

La base jurídica rau en la disposició addicional vint de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació, sobre les dades personals dels alumnes el punt 1, indica que els centres docents podràn demanar les dades personals del seu alumnat que siguin necessaris per a l’exercici de la seva funció educativa. Així mateix en el punt 2 indica que els pares o tutors i els mateixos alumnes han de col·laborar en l’obtenció de la informació a què fa referència aquest article. La incorporació d’un alumne a un centre docent suposarà el consentiment per al tractament de les seves dades i, si escau, la cessió de dades procedents del centre en el qual hagués estat escolaritzat amb anterioritat, en els termes que estableix la legislació sobre protecció de dades. En tot cas, la informació a què es refereix aquest apartat serà la estrictament necessària per a la funció docent i orientadora, i no podrà tractar-se amb finalitats diferents de l’educatiu sense consentiment exprés.

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

En omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l’Entitat a través dels comptes habilitades a aquest efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

Les dades que es recullen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Correu electrònic, així com l’adreça IP des d’on s’accedeix al formulari de recollida de dades.

 1. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

 1. CESSIÓ DE DADES

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

 

 1. DRETS DELS USUARIS

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat dels dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

6.1. ¿Com exercitar els meus drets?

Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret elegit. Opcionalment, pot acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets són el telèfon 937834506 i el correu electrònic: info@escolagoya.net. Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.

 1. CONSENTIMIENT PER ENVÍA DE COMUNICACIONS ELECTRÓNIQUES

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques “, aquesta atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic a enviament d’informació sobre l’Entitat.